Zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Rudinská, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Rudinská. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo obce Rudinská má 7 členov.

Anna ČUPOVÁ

0907 281 696

Dezider GAŠPERÁK, MVDr.

0905 358 040

Marián CENIGA

0902 587 883

Marek LUCIAK, Bc.

0918 562 602

Ladislav MALÍK

0907 104 835

 

Magdaléna PRANDOVÁ

0907 840 057

Jozef URBÁNEK

0907 830 747

Úlohy zastupiteľstva: Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce Rudinská a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 4 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä :

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1 zák.č.369/1990Zb. v znení neskorších predpisov, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku,
c) schvaľovať územný plán obce alebo jeho častí a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
f) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
g) uznášať sa na nariadeniach obce,
h)schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov,
i) určovať organizáciu obecnéhoúradu a určovať plat starosta a hlavného kontrolóra, j)schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce vypracovaný podľa osobitného predpisu ako aj ďalšie predpisy /rokovací poriadok, a pod./
k) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich /riaditeľov/, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovaťzástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
l) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
m) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
n) udeľovať čestné občianstvo obce, obecnévyznamenania a ceny,
o) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce,
p) schvaľovať štatút obce.