Starosta

Ing. Jozef ŠVIRÍK

telefón     +421 41 422 01 98
         +421 908 932 306

     starosta@rudinska.sk

Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetko-právnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom. Starosta najmä:

a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
b) vykonáva obecnú správu,
c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo týmto štatútom vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
e) uchováva vlajku obce a pečať obce a používa obecnéinsígnie,
f) podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce Rudinská.

Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote najneskôr do 10 dní od jeho schválenia obecným zastupiteľstvom podľa § 12 ods.6 zák. č. 369/1990Zb. v platnom znení.