Obecný kontrolór

Ing. Alena ROJKOVÁ

     +421 910 943 647

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje funkciu hlavného kontrolóra. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí tohoto obdobia sa jeho pracovnoprávny vzťah k obci skončí. Hlavný kontrolór je zamestnantcom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu. Obec môže zriadiť útvar hlavného kontrolóra.

Hlavný kontrolór najmä:

a) vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií obce a príspevkových organizácií obce,
b) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve,
c) predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu,
d) predkladá obecnému zastupiteľstvu polročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,
e) spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu.

Hlavný kontrolór ďalej :

a) vykonáva kontrolu:
- nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,
- hospodárenia s finančnými zdrojmi obce,
- správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obce účelovo poskytnutých, fondov a dotácií

b) preveruje:
- opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v obci
- možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky

c) Pri vykonávaní uvedených činností hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom.

d) Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány obce a zamestnancov obce Rudinská.

e) Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu sťažností a petícií obyvateľov.

Cieľom finančnej kontroly je zabezpečiť:

a) hospodárny, efektívny a účinný výkon verejnej správy
b) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov
c) dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami
d) včasné a spoľahlivé informovanie starostu obce a OZ o úrovni hospodárenia s verejnými prostriedkami a o vykonávaných finančných operáciách.

Následnú finančnú kontrolu vykonáva hlavný kontrolór.

Následnou finančnou kontrolou sa overuje:

a) objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi riadenia so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami,
b) vykonanie predbežnej finančnej kontroly,
c) dodržanie postupov stanovených pre priebežnú finančnú kontrolu,
d) splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou a odstránenie príčin ich vzniku.