O obci

Obec Rudinská je samostatný územný samosprávny a správny územný celok Slovenskej republiky, združuje osoby , ktorí majú na jeho území trvalý pobyt. Územie obce Rudinská je územný celok, ktorý tvorí katastrálne územie Rudinská.

Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami za podmienok stanovených zákonom, všeobecne záväznými nariadeniami obce a organizačnými predpismi obce Rudinská.

Obec Rudinská má právo na svoje obecné symboly.

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.

Obyvateľom obce Rudinská je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.

Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jeho majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jeho samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA obce RUDINSKÁ na roky 2015-2020

Demografia obce Rudinská za rok 2020

Počet obyvateľov: 1023

Narodilo sa: 19 detí

Zomrelo: 16 obyvateľov

Prisťahovalo sa: 22 obyvateľov

Odsťahovalo sa: 4 obyvatelia

Počet sobášov: 14

Aktuálny cestovný poriadok platný od 11.12.2022