Povinne zverejňované dokumenty obce - zmluvy

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo zmluvy Názov zmluvy Predmet zmluvy Cena celkom Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Partner Adresa IČO Na stiahnutie
MR-01/2015 Zmluva o dielo

poskytnutie služby poradenstva v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti, v súvislosti s realizáciou projektu „Výstavba oddychovej zony _ parku v obci Rudinská“.

993,20€ 23. feb 2016 26. feb 2016 Ekoplán, sro. Budatínska 10, 851 06 Bratislava 47021918 stiahni
Dodatok č.1 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 30.1.2015

Zmena ceny za dielo

47 332,22 € 16. feb 2016 22. feb 2016 Mipe-Plast, s.r.o. P.O.Hviezdoslava 551, 01303 Varín 36837075 stiahni
Zmluva Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudinská v roku 2016 4000€ 22. feb 2016 22. feb 2016 TJ Slovan Rudinská Rudinská 18, 023 31 Rudina 30227356 stiahni
Zmluva Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudinská v roku 2016 50€ 22. feb 2016 22. feb 2016 Zväz postihnutých civilizačnými chorobami, Jednota dôchodcov Slovenska, Klub 75 Belanského 75, 024 01 Kysucké Nové Mesto 12664855 stiahni
Zmluva Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudinská v roku 2016 500€ 22. feb 2016 22. feb 2016 DHZ Rudinská Rudinská 125, 023 31 Rudina 1774743212 stiahni
Zmluva Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rudinská v roku 2016 50€ 22. feb 2016 22. feb 2016 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Kysucke' Nové Mesto Štúrova 1210, 024 04 Kysucké Nové Mesto 632511 stiahni
Zmluva Zmluva o spolupráci pri organizovaní zberu použitého šatstva a textílií na území Obce Rudinská

Organizovanie zberu použitého šatstva a textílií na území Obce Rudinská

19. feb 2016 22. feb 2016 Pomocný anjel, n.o. Hospodársky dvor PPD 436, 027 42 Podbiel 45734305 stiahni
Zmluva Zmluva o dielo

vypracovanie 2 žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 na akciu: Stavebné úpravy Kultúrneho domu v obci Rudinská a na akciu: Výstavba nového mosta a priľahlej komunikácie v obci Rudinská

1300€ 29. jan 2016 29. jan 2016 Carpio, s.r.o. M. Nešporu 1186/7, 024 04 Kysucké Nové Mesto 45269840 stiahni
Zmluva Kúpna zmluva

Predaj pozemku č. KN-C 435/7 ostatná plocha o výmere 55 m2

165.00€ 05. jan 2016 06. jan 2016 Jozef Švec Rudinská 113, 023 31 Rudina stiahni
Zmluva Kúpna zmluva

Predaj pozemku č. KN-C 222/3 zastavaná plocha o výmere 97 m2

291.00€ 05. jan 2016 06. jan 2016 Stanislav Luhový M.Slovenskej 790/11 024 01 Kysucké Nové Mesto stiahni
Dodatok Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

poskytovanie verejných služieb - ISDN linka

25€/mes. 28. dec 2015 30. dec 2015 Slovak Telekom, a.s. Baikalská 28, 81762 Bratislava 35763469 stiahni
Zmluva Zmluva o poskytovaní verejných služieb

služba neobmedzený Mobilný internet

9.99€/mes. 23. dec 2015 30. dec 2015 Slovak Telekom, a.s. Baikalská 28, 81762 Bratislava 35763469 stiahni
Dodatok Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

zriadiť prístup do siete Internet bezdrôtovým spôsobom prostredníctvom SIM karty, dodať a previesť vlastnícke právo ku koncovému zariadeniu Huawei MediaPad T1 8.0 Pro

19€ 23. dec 2015 30. dec 2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 stiahni
č. 15/25/012/114 Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec

Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec

15. dec 2015 21. dec 2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina J. M. Hurbana 16, 01001 Žilina 30794536 stiahni
Č. VC-01/2015 Mandátna zmluva

zabezpečenie verejného obstarávania na akciu: Výstavba oddychovej zóny - parku v obci Rudinská

500€ 14. dec 2015 21. dec 2015 Ekoplán, s.r.o. Budatínska 10, 85106 Bratislava 47021918 stiahni
Č. ZR-01/2015 Zmluva o dielo

spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020  na akciu: Výstavba oddychovej zóny - parku v obci Rudinská

985€ 14. dec 2015 21. dec 2015 Ekoplán, s.r.o. Budatínska 10, 85106 Bratislava 47021918 stiahni
Dodatok č.3 k zml.1667 O zabezpečení zberu, prepravy a zneškodnenia komunálnych odpadov a drobných stavebných odpdov viď cenník 18. dec 2015 18. dec 2015 T+T, a.s. A. Kmeťa 18, 01001 Žilina 36400491 stiahni
ZLP-2016-0773 Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest

Právo Používateľa používať plnenia poskytované podľa tejto Zmluvy, pokytovanie služby IS DCOM.

10. dec 2015 14. dec 2015 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Kýčerského 5, 81105 Bratislava 45736359 stiahni
Zmluva Zmluva o dielo

vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, na akciu: Výstavba oddychovej zóny - parku v obci Rudinská

3,200€ 08. dec 2015 14. dec 2015 Ecocities, s.r.o. Eugena Suchoňa 3, 92101 Piešťany 36860689 stiahni
Zmluva Mandátna zmluva

Vykonat' pre Mandanta dva procesy verejného obstarávania na dodávatel'a stavebných prác podlimitnou metódou.

2001,60€ 07. dec 2015 07. dec 2015 Enixa, s.r.o. Ľudovíta Štúra 917, 013 03 Varin 45710252 stiahni