Symboly obce


erb obcevlajka obce

Erb obce Rudinská tvorí: v modrom poli štítu na zelenej pažiti vzpriamený biely dvojchvostý lev so zlatou zbrojou, hrivou a zakončením chvostov medzi dvoma žltými ratolesťami.

Štít: neskorogotický

Návrh erbu: Podkladom pre tento návrh bola obecná pečať, pochádzajúca z druhej polovice 18. storočia. Odtlačok nedatovaného typária ( z r. 1784) je publikovaný v práci Fojtík J.: Mestské a obecné pečate Trenčianskej župy (Bratislava 1974). Na pečati s kruhopisom SIGIL.P. RUDINSKÁ ( Pečať obce Rudinská) je vyobrazený na pôde medzi dvoma rastlinami na zadných nohách stojaci lev. Vzhľadom na uvedené skutočnosti, autentickosť a vek znamenia odporúčam, aby sa stalo základom, východiskom pri tvorbe obecného erbu. Vyfarbenie návrhu bolo zvolené tak, aby zodpovedalo základnému pravidlu heraldiky pre používanie farieb a kovov. Neskorogotický štít som zvolil pre jeho jednoduchosť a veľkú rozšírenosť v mestskej a obecnej heraldike. Tento návrh je iba ideovým námetom, vytvoreným na základe rozboru najstaršieho známeho heraldického prameňa (popísanej pečate), teda jedným z podkladov pre vyhotovenie erbu. Pri vlastnom výtvarnom spracovaní je pritom potrebné v najvyššej možnej miere zohľadniť tvar a podobu pôvodného znamenia ( z popísanej pečate). Predkladaný návrh sa stal platným erbom obce Rudinská po jeho odsúhlasení obecným zastupiteľstvom.

Ideový návrh: Prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.

Grafický návrh: Firma L.I.M., Prešov