Zámer previesť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa