Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rudinská č. 02/2021 o podmienkach pre chov a držanie zvierat na území obce Rudinská