Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy v Rudinskej

V súlade s § 3 ods. 2 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy:

Základnej školy s materskou školou, so sídlom Rudinská 115, 023 31 Rudinská

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača sú uvedené v prílohe

Prihlášky  s  úradne  overenými  fotokópiami dokladov o vzdelaní je potrebné predložiť najneskôr do 16. 5. 2022, 14:00hod na adresu: Obec Rudinská, Rudinská 125, 023 31 Rudinská v zalepenej obálke s výrazným označením „Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Rudinská - neotvárať“.

PrílohaVeľkosť
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača83.96 KB