Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu ZÚ Obce Rudinská za rok 2018