Sanácia zosuvu pod osadou Tarabovci

Vplyvom negatívnych zmien v hydrogeologických pomeroch a antropogénneho zásahu do svahu, realizácia zárezu pre prístupovú cestu pre rodinné domy č. p. 322 a 323 došlo k aktivácii zosuvu, ktorý je súčasťou rozsiahlejšej svahovej deformácie v osade Tarabovci, vzniklo nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia osôb a veľkých škôd na majetku spomínaných domov bezprostredne a ďalších dvoch domov, ktoré sú nad zosuvom.

Na základe inžinierskogeologického posudku, ktorý vypracovala spoločnosť INGEO-ighp,s.r.o., Bytčická 16, Žilina, v júli 2002, bol vypracovaný projekt: Sanácia zosuvu pod osadou Tarabovci, február 2003, spoločnosťou PROSP Ing. Jozef Špáni, Puškinova 8, 010 01 Žilina. Následne v roku 2004 bolo vydané stavebné povolenie.

V roku 2005 obec realizovala opravu odvodnenia existujúcich vodorovných vrtov.

Uznesením vlády SR č. 831/2007 zo dňa 3. októbra 2007 boli pre našu obec schválené finančné prostriedky na sanáciu tohto zosuvu vo výške 1 mil. SKK.

Na základe prieskumu trhu bola vybratá spoločnosť RAJ –STAV Jaroslav Hacek, s ktorou bola podpísaná zmluva o dielo č.2007/11/01 dňa 22.11. 2007.Celková cena diela je 1 250 178,- SKK. 

V pondelok 26.11. 2007 boli začaté stavebné práce a dokončené boli 31.1. 2008.

Sanácia zosuvu pod osadou Tarabovci
Sanácia zosuvu pod osadou Tarabovci
Sanácia zosuvu pod osadou Tarabovci
Sanácia zosuvu pod osadou Tarabovci
Sanácia zosuvu pod osadou Tarabovci