Rekonštrukcia vodovodu Rudinská - Centrum

Obecný úrad v Rudinskej oznamuje občanom pripojeným na obecný vodovod Centrum , že od 03.5.2012 sa začnú stavebné práce na obecnom vodovode Rudinská - Centrum, ktoré budú spočívať v pokládke nového vodovodného potrubia. Stavebné práce súvisia s projektom rekonštrukcie vodovodu Rudinská-Centrum, na ktorý obec získala účelovo viazané finančné prostriedky z Environmentálneho fondu. Pôjde o 1. etapu, do ktorej spadá časť obce od ZŠ v Rudinskej smerom na horný koniec po č.d 173 na pravej strane hlavnej cesty a po č.d 177 na ľavej strane cesty. Rekonštrukčné práce budú spočívať v položení hlavného vodovodného potrubia technológiou riadených pretlakov, čím dôjde k minimálnym zásahom do pozemkov v trasovaní vodovodu. Následne sa budú realizovať jednotlivé prípojky, ktoré sa privedú na hranicu pozemkov rodinných domov napojených na súčasný vodovod. Napojenie prípojky od hranice pozemku až k rodinnému domu si občania zabezpečia na vlastné náklady. Žiadame všetkých dotknutých spoluobčanov o ústretovosť a súčinnosť pri vykonávaní stavebných prác.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa rekonštrukcie vodovodu sa môžete informovať na obecnom úrade. Ďakujeme za pochopenie.