Návrh VZN č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.