Kompostéry do domácnosti

Kompostéry do domácnosti

Obec Rudinská v rámci projektu " Predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného odpadu na území Dolných Kysúc" získala 144 ks 1050 litrových kompostérov. Z uvedeného množstva bude 5 kompostérov použitých na verejné priestranstvá a 139 kompostérov  umiestnených do domácností.  Tieto kompostéry je možné bezplatne prenajať občanom  na dobu neurčitú.

Záujemcovia o prenájom kompostéra sa môžu prihlásiť  na obecnom úrade telefonický na čísle 0414241201, alebo  emailom brodekova@rudinska.sk, cupova@rudinska.sk, rudinska@rudinska.sk , alebo osobne v úradných hodinách v termíne do

13. septembra 2019.

V prípade, ak počet záujemcov bude vyšší ako počet kompostérov, o spôsobe prideľovania kompostérov občanom bude rozhodovať obecné zastupiteľstvo. 

  • Podmienky prideľovania kompostérov :
  • občan musí mať trvalý pobyt v obci Rudinská 
  • občan musí mať uhradené všetky záväzky voči obci Rudinská
  • na jedno súpisné číslo bude pridelený jeden kompostér
  • občan dostane Zmluvu o výpožičke kompostéra, návod na zloženie kompostéra a príručku s návodom na správne kompostovanie 
  • občan vypíše " Zoznam osôb akceptujúcich návrh  Zmluvy o výpožičke kompostéra" , čím sa zaviaže plniť záväzky vyplývajúce zo zmluvy
  • občan je povinný si zabezpečiť vhodný odvoz kompostéra.

Kompostéry sú majetkom Združenia mesta a obcí Dolných Kysúc.

Je prísne zakázané kompostér predať, zničiť, premiestniť alebo akokoľvek poškodiť.  Preberajúci sa zaväzuje umožniť vstup na pozemok za účelom vykonania kontroly .

Kompostéry do domácnosti