DODATOK č. 2 ,k VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Rudinská č. 2/2019