Nariadenie RÚVZ so sídlom v Čadci

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva nariaďuje VYHLÁŠKOU č.278 od 6.12.2021 do 17.12.2021 obmedziť nasledovné zariadenia pre deti a mládež podľa § 24 ods. 1 písm. a) a d) zákona č. 355/2007 Z. z. v okrese Kysucké Nové Mesto zákazom prezenčného vzdelávania:

a) 2. stupeň základných škôl a špeciálnych základných škôl,

b) gymnáziá,

c) stredné odborné školy,

d) špeciálne stredné školy,

e) základné umelecké školy,

f) jazykové školy.

Nariadenie RÚVZ so sídlom v Čadci