Návrh DODATKU č. 1 k VZN č.1/2014 o miestnych daniach